O badaniu

W dniu 6 września 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Przystępując do tej umowy Polska zobowiązała się do respektowania wszystkich zawartych w niej regulacji, a organy władzy publicznej na każdym szczeblu zostały zobligowane do przestrzegania jej postanowień.

Celem Konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby z niepełnosprawnościami. Jednym z obowiązków wynikających z ratyfikacji jest także monitorowanie postępów w jej wdrażaniu i przestrzeganiu przez państwa-strony.

W Polsce zadania niezależnej instytucji do spraw promowania, ochrony i monitorowania wdrażania Konwencji wykonuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Wykorzystywnia danych

Dane uzyskane dzięki badaniom są wykorzystane we wszystkich działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

W 2014 roku, w dwa lata po ratyfikacji Konwencji, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przygotowało pierwszy raport z wykonywania przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji zawierające informacje o środkach podjętych w celu realizacji zobowiązań wynikających z Konwencji oraz na temat postępu dokonanego w tym zakresie przez Polskę. Wyniki badania gmin i powiatów zostały uwzględnione w tym raporcie.

Kolejne raporty powinny być sporządzane, co cztery lata. Cykliczne ponawianie badań w kolejnych latach pozwoli RPO określić tendencje zmian. Raporty będą przesłane do właściwego Komitetu ONZ oraz przekazane polskiej opinii publicznej.

Rezultaty badań mogą być wykorzystywane również przez wszystkie osoby i instytucje zainteresowane ochroną praw i podejmowaniem intensywnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Aplikacja internetowa ułatwia dostęp do danych oraz ich filtrowanie wg wybranych kryteriów. Powszechna dostępność do wyników badania jest jednym ze sposobów włączenia społeczeństwa obywatelskiego w proces monitoringu, co zakłada art.33.ust.3 Konwencji.

W latach 2014 i 2015 przeprowadzono badanie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski (pt .„Monitoring wdrażania Konwencji ONZ na poziomie lokalnym”). W 2015 prowadzone jest badanie sądów i prokuratur (pt. „Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami”).