O BADANIU DLA SĄDÓW I PROKURATUR

„Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami”

W dniu 6 września 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Przystępując do tej umowy Polska zobowiązała się do respektowania wszystkich zawartych w niej regulacji, a organy władzy publicznej na każdym szczeblu zostały zobligowane do przestrzegania jej postanowień. Celem Konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby z niepełnosprawnościami. Jednym z obowiązków wynikających z ratyfikacji jest także monitorowanie postępów w jej wdrażaniu i przestrzeganiu przez państwa-strony.

W Polsce zadania niezależnej instytucji do spraw promowania, ochrony i monitorowania wdrażania Konwencji wykonuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Cele badania

Celem badania jest określenie poziomu wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie ich dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Badanie ma charakter ogólnopolski i jest skierowane do sądów i prokuratur z całej Polski, jego uzupełnienie stanowią wywiady telefoniczne z osobami z niepełnosprawnością.

Badanie ankietowe opracowano w celu zbadania wybranych najważniejszych obszarów realizacji praw osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Zakres badania (obszary badawcze)

Badanie ankietowe sądów i prokuratur obejmuje trzy obszary:

  1. Ogólny – odnoszący się przede wszystkim do istniejących lokalnych programów/strategii działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, a także dostępności dla tej grupy osób zarówno usług świadczonych przez gminę/powiat, jak również informacji udostępnianych przez te jednostki.
  2. Pracy– w szczególności w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w jednostkach wymiaru sprawiedliwości.
  3. Dostępności – przede wszystkim dostępności przestrzeni publicznej a także usług i informacji w wybranych jednostkach zarządzanych przez gminę/powiat.

Okres za jaki zbierane są dane

Prowadzone badanie dotyczy sytuacji bieżącej (2015 rok), niektóre z pytań zawartych w badaniu obejmują również informacje z 2014 roku.

Wykorzystywanie danych

Dane uzyskane dzięki ankietom są wykorzystane we wszystkich działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Rezultaty badań mogą być wykorzystywane również przez wszystkie osoby i instytucje zainteresowane ochroną praw i podejmowaniem intensywnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Aplikacja internetowa ułatwi dostęp do danych oraz ich filtrowanie wg wybranych kryteriów. Powszechna dostępność do wyników badania jest jednym ze sposobów włączenia społeczeństwa obywatelskiego w proces monitoringu, co zakłada art.33.ust.3 Konwencji.

Informacje techniczne o badaniu

Badanie jest przeprowadzane za pomocą aplikacji internetowej, zapewniającej możliwość agregowania oraz prezentowania uzyskanych danych. Ankietę należy wypełnić logując się na stronie w zakładce Logowanie.

Każdej jednostce wymiaru sprawiedliwości został przydzielony odrębny login i hasło. Ankietę można uzupełnić najpóźniej do 30 lisopada 2015 roku.

Dostępny jest adres e-mail, na który można zgłaszać pytania bądź trudności z wypełnianiem ankiety: ankieta_brpo@idn.org.pl.

Generowanie raportu

Dane zebrane w badaniu będzie można przejrzeć w formie raportu on-line w zakładce Raport. Jest to wersja z wykresami ilustrującymi zebrane dane. Raport jest także dostępny w wersji pozbawionej grafik Tekstowa wersja raportu.

Filtrowanie wyników

Raport on-line umożliwia przeglądanie wyników badania oraz filtrowanie ich według wybranych kryteriów.

W pierwszej sekcji zakładki Raport użytkownik ma możliwość wyboru, czy chce zobaczyć wyniki od wszystkich respondentów, czy tylko wybranych grup. Pole wyszukiwania nazwy jednostki (sądu/prokuratury) daje możliwość wyświetlenia wyników wprowadzonych przez tylko jednego respondenta.

Pobieranie raportu

Po zakończeniu badania serwis umożliwi pobranie zbiorczego raportu z badania za pośrednictwem linku „Pobierz raport” w menu głównym.