Raport z badania realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym

Ankietę wypełniło dotąd 673 / 2481 gmin (zapisanych jest 614 szkiców) i 166 / 381 powiatów (zapisanych jest 146 szkiców).

Część II. Edukacja

E1. Jakim dokumentem kieruje się gmina/powiat w działaniach dotyczących wspierania edukacji włączającej na swoim terenie?

Odpowiedzi: 748

E1.A Z kim (z jakimi osobami, instytucjami bądź organizacjami) gmina/powiat współpracował/a w trakcie formułowania programu wspierania edukacji włączającej na swoim terenie? (Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

Odpowiedzi: 1635

E1.B Prosimy o wymienienie głównych działań wspierania edukacji włączającej zawartych w dokumencie, którym kieruje się gmina/powiat? (Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

Odpowiedzi: 1746

E6. Czy publiczne szkoły i placówki oświatowe na terenie gminy/powiatu otrzymują od organu prowadzącego dodatkowe środki wynikające ze zwiększonych wag subwencyjnych na realizację zaleceń dla uczniów niepełnosprawnych?

Odpowiedzi: 738

E7. Czy gmina/powiat monitoruje prawidłowość oraz celowość wydatkowania i wykorzystania kwoty uzupełniającej (części oświatowej subwencji ogólnej) przewidzianej dla uczniów z niepełnosprawnościami przekazywanej szkołom i przedszkolom?

Odpowiedzi: 585

E8. W jakim stopniu przekazywana przez gminę/powiat kwota uzupełniająca (części oświatowej subwencji ogólnej) pokrywa koszty realizacji zaleceń orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wykazanych w orzeczeniach niepełnosprawnych dzieci i młodzieży?

Odpowiedzi: 527

E9. Dlaczego szkoły i placówki na terenie gminy/powiatu nie otrzymują dodatkowych środków?

Odpowiedzi: 412

E10. Czy gmina zapewnia dzieciom z niepełnosprawnościami bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola?

Odpowiedzi: 740

W jaki sposób gmina zapewnia taki transport

Odpowiedzi: 214