Raport z badania realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym

Ankietę wypełniło dotąd 673 / 2481 gmin (zapisanych jest 614 szkiców) i 166 / 381 powiatów (zapisanych jest 146 szkiców).

Część III. Rynek pracy

P1. Jakim dokumentem kieruje się powiat przy realizacji działań związanych z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością?

Odpowiedzi: 579

P2. Z kim (z jakimi osobami, instytucjami bądź organizacjami) gmina/powiat współpracował w trakcie formułowania planów związanych z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością na swoim terenie? (Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

Odpowiedzi: 1948

P3. Czy wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w gminie/powiecie jest równy, bądź wyższy niż 6%?

Odpowiedzi: 723

P4. Jakie są przyczyny tego, że wskaźnik jest niższy? (Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

Odpowiedzi: 658

P5. Jaki odsetek instytucji samorządowych na terenie powiatu/gminy posiada wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami równy, bądź wyższy niż 6%?

Odpowiedzi: 702

P6. W jaki sposób promowane jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w instytucjach samorządowych? (Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

Odpowiedzi: 951

P7. Czy w gminie/powiecie istnieją rozwiązania ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami dostęp do wolnych stanowisk/ofert pracy w urzędach?

Odpowiedzi: 725

P8. W jaki sposób ogłoszenia o miejscach pracy w urzędzie gminy/powiatu upowszechniane są wśród osób z niepełnosprawnością? (Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

Odpowiedzi: 837

P9. Czy urząd gminy/powiatu podjął specjalne działania usprawniające wykonywanie pracy przez już zatrudnione osoby z niepełnosprawnością?

Odpowiedzi: 732

P10. Jeżeli tak, to na czym te działania usprawniające polegały? (Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi tak lub nie przy każdym podpunkcie)

Odpowiedzi: 336

P11. Czy urząd gminy/powiatu ma dostępny dla osób z różnymi niepełnosprawnościami wewnętrzny obieg dokumentów między pracownikami?

Odpowiedzi: 729

P12. Jaki odsetek urzędów/instytucji i innych jednostek gminy/powiatu jest dostosowanych w pełni dla niepełnosprawnych pracowników (ruchowo, z wadami wzroku, słuchu) , tj. w taki sposób, iż bez trudu mogą dotrzeć do miejsca pracy i swojego stanowiska, poruszać się samodzielnie po całym zakładzie pracy, korzystać z urządzeń sanitarnych i socjalnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności?

Odpowiedzi: 837

P13. Czy pracownicy w Powiatowych Urzędach Pracy są przeszkoleni w zakresie:

Odpowiedzi: 143

1. Praw osób niepełnosprawnych oraz przepisów dotyczących niedyskryminacji

Odpowiedzi: 142

2. Obsługi klienta z niepełnosprawnością

Odpowiedzi: 143

3. Dostosowania usług do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Odpowiedzi: 141

4. Praw i obowiązków pracodawców, w tym dofinansowań dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością

Odpowiedzi: 142

5. Inne tematy

Odpowiedzi: 131