Wersja tekstowa Raportu z badania realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym

Ankietę wypełniło dotąd 672 / 2481 gmin (zapisanych jest 613 szkiców) i 165 / 381 powiatów (zapisanych jest 147 szkiców).

M3. Rodzaj jednostki

 1. 3. Gmina wiejska:
  408
 2. 4. Gmina wiejsko-miejska:
  179
 3. 5. Gmina miejska:
  76
 4. 6. Miasto na prawach powiatu:
  41
 5. 7. Powiat:
  132

Odpowiedzi: 836

M4. Liczba ludności ogółem:

 1. Suma:
  23 579 876
 2. Średnia:
  31 736
 3. Mediana:
  10 187
 4. Minimum:
  3 772
 5. Maksimum:
  759 100
 6. Odpowiedzi:
  743

M5. Liczba osób z niepełnosprawnością:

Prawnie
 1. Suma:
  1 766 045
 2. Średnia:
  3 423
 3. Mediana:
  519
 4. Minimum:
 5. Maksimum:
  72 352
 6. Odpowiedzi:
  516
Biologicznie
 1. Suma:
  798 420
 2. Średnia:
  1 755
 3. Mediana:
  300
 4. Minimum:
  0
 5. Maksimum:
  32 046
 6. Odpowiedzi:
  455
Komentarz
 1. wg NSP ludności w 2011 r.
 2. dane dla całego powiatu nowotarskiego z roku 2011, aktualizacja 2014-04-03
 3. Gmina nie dysponuje takimi informacjami
 4. nie posiadamy takich danych, nie posiada ich również GUS
 5. Nie posiadamy takich danych
 6. Korzystające z pomocy OPS w Branicach
 7. ilość osób niepełnosprawnych biologicznie jest daną wyłącznie szacunkową
 8. Gmina nie dysponuje takimi danymi
 9. Dane z GOPS
 10. Nie dysponujemy żadnymi informacjami na temat aktualnej liczby osób niepełnosprawnych (prawnie- dane szacunkowe z GOPS, biologicznie- wpisano zero gdyż brak danych)
 11. brak
 12. Dane biologiczne-przybliżone
 13. liczba osób, którym w roku 2013 wydano orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dane uzyskane z Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 14. brak danych
 15. wg danych GUS niepełnosprawność prawną i biologiczną, w oparciu o NSP 2011, deklarowało 8361 mieszkańców Zamościa
 16. Biologicznie-dane na podst. ostatniego spisu powszechnego w 2011r.; Prawnie- na podst. systemu EKSMON
 17. brak danych
 18. Dane dotyczące osób niepełnosprawnych są wielkościami szacunkowymi, a ich struktura opiera się na ostatnim przeprowadzonym powszechnym spisie ludności, który odbył się w 2002 roku
 19. brak danych
 20. dane z NSP 2011
 21. dane wg spisu ludności z 2002 r.; w 2011 r. brak danych dot. gmin (tylko poziom powiatu)
 22. liczba osób niepełnosprawnych podana jest w przybliżeniu , gdyż nie prowadzi nikt rejestrów niepełnosprawności
 23. dane szacunkowe
 24. brak danych dla gminy; dane dla powiatu z bazy GUS
 25. Z uwagi na to, że jedynym pełnym badaniem, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób niepełnosprawnych są narodowe spisy powszechne, wykorzystano tu dane z ostatniego spisu przeprowadzonego w 2002 roku
 26. Źródło: GUS wg Narodowego Spisu Powszechnego 2011
 27. brak danych
 28. GOPS w Drwini nie ma obowiązku prowadzenia takiej ewidencji. Dane pochodzą z wywiadów środowiskowych.
 29. oszacowano na podstawie wypłacanych świadczeń oraz ogólnopolskiej średniej wynoszącej 12,2%
 30. dane z 2011r- powiat ząbk.
 31. jest to liczba osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na podstawie aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności
 32. dane z PCPR, ZUS, POZ
 33. wg. spisu powszechnego 2011 r.
 34. brak danych odnośnie liczby osób z niepełnosprawnością biologiczną
 35. -
 36. dane z GUS
 37. Brak tego rodzaju danych
 38. Nie posiadamy danych statystycznych dot. osób niepełnosprawnych bilogicznie
 39. Dane szacunkowe na podstawie danych GUS za 2011 rok: liczba osób niepełnosprawnych w powiecie bielskim, liczba osób niepełnospr. prawnie i biologicznie i liczba mieszkańców ogółem w woj. podlaskim
 40. Brak danych. Urząd Miasta w Słupcy nie prowadzi bazy danych umożliwiającej udzielenie odpowiedzi na niniejsze pytanie.
 41. Przyjęto proporcjinalnie na podstawie spisu ludności z 2011 roku
 42. Gmina nie posiada danych za 2013 rok w tym zakresie, ostatnie posiadane dane z NSP za 2002 rok 798 osób niepełnosprawnych prawnie
 43. Liczba osób niepełnosprawnych prawnie obejmuje osoby korzystające z pomocy społecznej, brak danych dla całej gminy
 44. brak danych - Baza Danych Lokalnych GUS również nie zawiera informacji o liczbie osób niepełnosprawnych.
 45. Brak danych
 46. dane za 2011r. dla powiatu kościańskiego
 47. dane za 2002 r.
 48. brak danych
 49. brak danych na szczeblu gminy
 50. Nie można ustalić danych.
 51. Dane pochodzą z NSP 2011 r. dla powiatu piaseczyńskiego innych danych nie posiadamy
 52. bioologicznie niepełnosprawni - dane z GOPS
 53. dane zebrane na podstawie informacji ZUS,KRUS, GOPS
 54. brak danych
 55. Dane te podane są szacunkowo
 56. dane z powiatu
 57. -
 58. dane z 2002 r.
 59. brak
 60. Z uwagi na istnienie kilku rodzajów orzecznicw o niepełnosprawności (ZUS,KRUS, MSWiA, MON, PZdSOoN) nie można dokładnie oszacować liczby osób niepełnosprawnych na terenie powiatu.
 61. Brak danych o niepełnosprawności biologicznej
 62. dane co do punktu 2 szacunkowe
 63. Dane z 2011r. z Banku Danych Lokalnych
 64. ZUS KRUS zasiłki pielęg
 65. brak
 66. Liczba orzeczonych O/N wg wskaźnika wysokości niepełnosprawności w powiecie NSP 2011 (dane przekazane przez PFRON)
 67. dane co do liczby osób niepełnosprawnych prawnie uzyskano wg. bazy danych GUS dla powitau pinczowskiego natomiast biologiczną niepełnosprawność oszacowano dla gminy Złota
 68. Podane dane dotyczą roku 2011 i pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego. Powiat cieszyński nie dysponuje innymi danymi dot. liczby osób niepełnosprawnych.
 69. brak danych
 70. Ze względu na brak aktualnych danych dla gminy w tym zakresie posłużono się w wyliczeniach tym samym procentem ilości osób niepełnosprawnych w gminie w stosunku do ilości osób niepełnosprawnych w powiecie (liczby te przyjeto za danymi z Narodowego Spisu P
 71. 2011
 72. dane ze spisu pow
 73. przyblizone dane
 74. Narodowy Spis Powszechny 2011 - ludność- dane dot. powiatu
 75. brak danych
 76. dane osób prawnych zaczerpnieto z rejestru Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepelnosprawności
 77. brak danych
 78. W skali gminy nie posiadamy takich danych
 79. Dane pochodzą z Ośrodka Pomocy Społecznej (są to osoby, które korzystają w tut. Ośrodku z pomocy)
 80. podana liczba osób niepełnosprawnych prawnie to liczba osób z aktualnym orzeczeniem korzystających z pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych. Brak danych na temat osób niepełnosprawnych biologicznie
 81. dane przybliżone
 82. brak danych
 83. dane dla powiatu nakielskiego, za 2011 rok
 84. Dane z Banky Danych Lokalnych GUS - NSP 2002, najnowsze dane są z NSP 2011 (dostępne są one jednak tylko w obrębie powiatu)
 85. nie odnaleziono w BDL GUS
 86. brak danych
 87. 1
 88. dane za 2011 rok
 89. brak danych
 90. Dane pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
 91. dane za 2002 rok /WUS/
 92. Osoby niepełnosprawne biologicznie - brak danych
 93. wg NSL 2011
 94. Nikt nie porowadzi takiej statystyki
 95. brak danych dot. osób niepełnosprawnych biologicznie
 96. dane wg. spisu powszechnego
 97. -
 98. brak dokładnych danych, dane szcunkowe
 99. ogółem 8016
 100. liczba osób niepełnosprawnych biologicznie jest niemożliwa do ustalenia
 101. brak danych
 102. nie posiadamy rzetelnych danych na ten temat
 103. brak
 104. Razem niepełnosprawni stanowią 14,5% ludności
 105. dane szcunkowe (dokładna liczba dostępna jedynie na poziomie całego powiatu)
 106. 19.000 co stanowi 18,2% ludności powiatu (dane wg. Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku), z tego: 1. Tylko prawnie: 6.327 co stanowi 33,9% 2. Tylko biologicznie: 2.242 co stanowi 11,8% 3. Prawnie i biologicznie: 10.431 co stanowi 54,9%
 107. brak danych
 108. -
 109. Prawnie - dane na 30 czerwca 2014 r.; Biologicznie - nieznane
 110. Dane za 2011 rok - Narodowy Spis Powszechny
 111. dane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 112. brak danych nt. niepełn. biologicznej
 113. brak danych
 114. dane dotyczace stanu zdrowia, w tym z niepełnosprawności sa danymi szacunkowymi, w oparciu o dane statystyczne bedace w posiadaniu OPS oraz wskaxniki niepełnosprawności zamieszczane na stronie internetowej Rzecznika Par osób Niepełnosprawnych. Wynika to z
 115. Dane GUS NSP 2011
 116. 789
 117. brak
 118. brak danych
 119. dane za 2011r. wg BDL GUS
 120. dane dotyczą roku 2011
 121. zgodnie z posiadanymi danymi w tym zakresie
 122. Dane ze spisu powszechnego z 2002r.
 123. brak dabych
 124. brak danych dotyczących niesprawnych biologicznie
 125. brak
 126. dane nie do uzyskania ze względu na brak prowadzonych statystyk w tym temacie.
 127. dane z 2011 r.
 128. Dane dotyczą powiatu chełmskiego,brak danych dla gminy Rejowiec.
 129. nie dotyczy
 130. -
 131. Spis powszechny z 2011 r.
 132. -
 133. brak danych
 134. BRAK DANYCH O KTÓRYCH MOWA W TYM PYTANIU
 135. dane z NSP z 2002, brak możliwości pozyskania danych z NSP 2011
 136. BRAK DANYCH
 137. dane dla powiatu proszkowskido z roku 2011r.
 138. ok. 15% ogółu mieszkańców
 139. WNiemozliwym jest podanie faktycznych danych z powodu braku ewidencji w zakresie zamieszkiwania osoby niepełnosprawnej przez organy orzekające.
 140. dane za 2011 dot. powiatu rzeszowskiego
 141. brak danych
 142. brak danych
 143. Gmina nie prowadzi ewidencji osób niepełnosprawnych. Podane dane dotyczą powiatu.
 144. powiat legionowski
 145. nie posiadamy takiej informacji
 146. podano dane szacunkowe ponieważ nie posiadamy bazy danych osób niepełnosprawnych
 147. brak danych
 148. dotyczy powiatu
 149. biologicznie - brak danych
 150. Brak danych
 151. W gminie Psary jest około 20 % osób niepełnosprawnych
 152. są to dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, liczba osób które korzystają ze świadczen pomocy społecznej
 153. Nie ustaliłem tych danych
 154. Dane dot. całego powiatu opolskiego
 155. Są to osoby niepełnosprawne, ktore korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
 156. -
 157. Dane z 2011r. z Banku Danych Lokalnych GUS
 158. stan na 2011
 159. Dane dla powiatu wałbrzyskiego
 160. dane z 2011 roku
 161. powiat bydgoski
 162. dane dot. powiatu raciborskiego, brak danych dot, tylko Miasta Racibórz
 163. Dane szacunkowe
 164. Dane są szacunkowe. Danych o niepełnosprawności nie są zbierane na poziomie gminy tylko powiatu i województwa. Brak możliwości ich uzyskania.
 165. brak danych o biologicznej niepełnosprawności
 166. brak danych
 167. Dane GUS
 168. Nie mamy takich informacji, brak ewidencji
 169. Dane z 2011 roku (NSP- 2011r)
 170. brak danych
 171. brak danych
 172. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Okregowy w Opolu oraz Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu nie prowadzi statystyk w tym zakresie. KRUS Oddział Regionalny w Opolu wg. stanu na dzień 31.08.2014 r.: 2863 osób pobiera renty rolnicz
 173. Podane dane dotyczą całego powiatu międzyrzeckiego i pochodzą z 2011 r. (NSP). Liczba ludności w powiecie międzyrzeckim w 2012 r. wynosiła 58.849 mieszkańców.
 174. dane szacunkowe
 175. dane z XISP 2011 o niepełnosprawnosciach prezentowane są do poziomu powiatu
 176. Dane z NSP z 2011 r.
 177. Liczba osób niesprawnych biologicznie jest nieznana
 178. Dane OPS
 179. na podstawie danych GUS 2013 (niepełnosprawni intelektualnie)
 180. stan z dnia 2011 r. obejmuje zarówno mieszkańców miasta Wałbrzych jak i Powiatu Wałbrzyskiego
 181. dane powiatowe
 182. dane na 2002 rok wg GUS
 183. Dane podano na podstawie GUS w odniesieniu do powiatu wadowickiego za rok 2011
 184. wg Narodowego Spisu Ludności z 2011r.
 185. szacunkowe dane pozyskane na podstawie informacji PZON i OPS
 186. NSP2011-LUDNOŚĆ
 187. Brak danych
 188. Dane pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku
 189. Dane z GOPS Radomsko
 190. brak dostepnych danych o osobach biologicznie niepełnosprawnych
 191. -
 192. brak danych
 193. Dane ze Spisu Powszechnego z 2011 dla powiatu będzińskiego
 194. Spis powszechny 2011r. prawnie - dane wzgędem powiatu 12438, bilogiczne - dane względem powiatu 5491.
 195. powyższe dane szacunkowe
 196. NSP 2011
 197. Brak takich danych.
 198. brak rzetelnych danych
 199. Liczba osób niepełnosprawnych biologicznie z terenu całej gminy Radzionków nie jest możliwa do oszacowania, podana liczba dotyczy tylko i wyłącznie osób korzystających ze wsparcia OPS
 200. Brak możliwości określenia biologicznej niepełnosprawności
 201. Gmina Kotla nie dysponuje danymi dotyczącymi osób niepełnosprawnych biologicznie oraz danymi osób, które posiadają aktualne orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie zgłoszonymi do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli
 202. brak danych
 203. nie prowadzimy wykazówz podziałem na osoby niepełnosprawne
 204. Jest to liczba na poziomie powiatu, poniewąż GUS nie dysponuje danymi na poziomie gminy. Gmina nie prowadzi takich statystyk.
 205. brak danych w tym zakresie
 206. dane z GOPS Bieliny
 207. brak
 208. dane z 2011r. dotyczą powiatu sandomierskiego
 209. brak danych
 210. gMINA NIE POSIADA DANYCH
 211. 0Informacje dotyczące powyższych danych uzyskano z GUS Słupsk. Dane dotyczą jedynie powiatu bytowskiego, ponieważ na poziomie gminy takich danych nie ma.
 212. nie odnaleziono danych w GUS, PCPR nie posiada żądanych danych
 213. brak danych
 214. Na podstawie danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyliczonych na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.
 215. Dane dla powiatu nowomiejskiego - NSP 2011- LUDNOŚĆ
 216. dane za rok 2011, źródło: Bank Danych Lokalnych
 217. brak
 218. dane z 2002, brak aktualnych danych
 219. Brak dokładnych danych
 220. M5. dane z 2002 r.
 221. brak danych dot. niepełnosprawności biologicznej w bazie danych GUS
 222. dane powyzsze pochodzą z GOPS
 223. Ośrodek Pomocy społecznej posiada informacje na ten temat jedynie w zakresie swoich beneficjentów, nie posiada szczegółowych danych z całego terenu Gminy.
 224. Dane z rejestrów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 225. Dane pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego 2011 rok.
 226. Brak danych - nie są gromadzone przez gminę.
 227. 340 razem
 228. brak danych
 229. Dane z 2002r. NSP
 230. dane za GUS za 2011 rok
 231. gmina nie prowadzi takich statystyk
 232. -
 233. wzrost osób z niepełnosprawnością w porównaniu do 2002 roku
 234. 55630
 235. brak danych w UG
 236. brak dostępu danych
 237. dane dla powiatu biłgorajskiego - gminy wiejskie
 238. dane GUS 2012r.
 239. dane szacunkowe
 240. brak
 241. dane z 2002r.
 242. dane z MOPS
 243. --
 244. brak danych
 245. brak
 246. Dane ze spisu powszechnego w 2011 roku
 247. brak danych dot. osób niepełnosprawnych biologicznie
 248. Dane dotyczą powatu dębickiego, nie ma statystyk dotyczących gminy.
 249. brak
 250. dane uzyskane z Działu Świadczeń Rodzinnych GOPS w Ustce
 251. Dane liczbowe są szacunkowe, ponieważ nie ma dokładnych danych statystycznych opracowanych na poziomie gminy. Powyższa liczba została obliczona na podstawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2014-2020.
 252. NSP 2002
 253. brak
 254. dane pochodzą z 2011 r. z NSP
 255. nie mamy pojęcia ile jest chorych biologicznie
 256. dane dla Powiatu Puławskiego
 257. Gmina nie dysponuje danymi w tym zakresie. Danymi dot. osób z orzeczoną niepełnosprawnością dysponuje PCPR w Nysie
 258. Dane GOPS
 259. brak danych o liczbie osób niepełnosprawnych biologicznie
 260. brak danych
 261. nie dotyczy - zadanie powiatu
 262. 3. dane dla całego powiatu Miasto Zielona Góra z roku 2011, aktualizacja 2014-04-03
 263. liczba orzeczeń wydanych w 2013 r. - 2 656
 264. dane z GOPS, liczba osób korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności.
 265. dane dot.powiatu
 266. dane z Narodowego Spisu Powszechnego 2011
 267. GUS 2012
 268. około
 269. dane z Ośrodka Pomocy Społecznej
 270. Brak danych
 271. nie posiadamy danych
 272. Gmina nie posiada informacji na temmat liczby osób z niepełnosprawnością bilogiczną
 273. brak informacji w gminie o osobach niepełnosptawnych biologicznie
 274. dane GUS ze ost.szczegółowego spisu z dnia 21.05.2002r.
 275. dane OPS Osina. Biologicznie - brak danych
 276. Dane z zasobów OPS dot. niepełnosprawości biologicznej
 277. brak danych
 278. dane dla powiatu świebodzińskiego
 279. Urząd Miejski w Kleszczelach nie posiada danych o osobach niepełnosprawnych
 280. dane GUS
 281. Wpisano na podstawie danych GOPS - osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych oraz z pomocy społecznej w związku z posiadanymi orzeczeniami.
 282. dane dla powiatu wrzesińskiego
 283. Liczba odpowiadająca osobom pobierającym zasiłki pielegnacyjne, świdczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna
 284. Nie posiadamy informacji na temat dokładnej liczby osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy
 285. Ilość osób niepełnosprawnych w gminie oszacowano na podstawie danych dla całego Powiatu Wrocławskiego ze spisu powszechnego w 2011 roku
 286. dane pochodzą ze świadczeń rodzinnych
 287. Stan na 2011 spis powszechny
 288. gmina nie posiada informacji na ten temat
 289. NSP - 2011r.
 290. nie prowadzono statystyk w tym kierunku
 291. brak danych
 292. dane pochodzą ze świadczeń rodzinnych
 293. brak danych pozwalających na udzielenie odpowiedzi
 294. 1 oznacza brak danych
 295. Brak danych
 296. dane z NSP Z 2011 r.
 297. brak danych dla gminy
 298. Brak danych
 299. Dane ze Spisu Powszechnego
 300. dane tylko za powiat, brak na stronie GUS danych za gminę
 301. brak danych
 302. Osoby niepełnosprawne biologicznie nie są nigdzie odnotowywane
 303. brak danych
 304. Gmina nie prowadzi rejestru osób niepełnosprawnych
 305. osoby korzystające z usług opiekuńczych
 306. Dane pochodzą z 2011 roku z Narodowego Spisu Powszechnego.
 307. Brak danych
 308. Nie ma możliwości określenia dokładnej liczby osób niepełnosprawnych prawnie i biologicznie
 309. brak danych
 310. Brak dnych
 311. brak
 312. tylko dane GOPS
 313. brak danych
 314. dane: GUS, NSPLiM z 2002 r.
 315. brak
 316. gus 2011
 317. brak danych dla terenu gminy
 318. brak danych nt. niepełnosprawności biologicznej
 319. brak danych całościowych ,jedynie dane dot. osób wspolpracujących z GOPS
 320. dane z GOPS
 321. Przedstawiono tu dane za 2011 r., brak jest danych późniejszych.
 322. liczba osób niepełnosprawnych prawnie- odnosi się do liczby osób które pobierały zasiełek pielęgnacyjny
 323. dane dotyczą powiatu szczecineckiego rok 2011
 324. brak danych dot niepełnosprawności biologicznej
 325. Nie jest prowadzony rejestr osób posiadajacych orzeczenie. Dane sa podane na podstawie danych posiadnych przez GOPS.
 326. Dane pozyskane z GOPS, brak jest innych instytucji posiadających ww. dane na terenie Gminy Krzywcza.
 327. nie posiadamy dokładnych danych
 328. brak danych
 329. Urząd Gminy nie posiada pełnej informacji o liczbie osób z niepełnosprawnością prawną. Dane o niepełnosprawności biologicznej są szacunkowe.
 330. brak danych
 331. dane za 2002r. nie do ustalenia za 2013r.
 332. Dane dla powiatu braniewskiego-brak danych dla miasta i gminy Frombork
 333. brak danych o liczbie osób niepełnosprawnych biologicznie
 334. bez komentarza
 335. dane szacunkowe na podstawie informacji z GOPS, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Powiatowego Zespolu orzekania o niepełnosprawności
 336. Dane pkt 5 dotyczą Powiatu Suskiego
 337. Gmina Domaszowice nie posiada dokładnych danych
 338. brak danych
 339. dane GUS z 2011r. z powiatu pilskiego, brak nowych danych
 340. -
 341. Gmina nie posiada powyższych danych
 342. brak danych
 343. Narodowy S[pis Powszechny NSP-2011 Ludność, powiat wejherowski dane z wsi ogólnie2011
 344. 14.07.2015 r. wysłano wniosek o udost. inform. pub. do Starostwa Powiatowego w Złotowie dot. podania ww. danych w zakresie miasta Złotowa. Na dzień wysłania ankiety nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Stąd proszę traktować liczbę 0 jako "brak danych".
 345. dane dla Powiatu Oświęcimskiego, aktualizacja 03.04.2014
 346. dane pozyskane z GOPS Konopnica
 347. brak ewidencji

Odpowiedzi: 349

M6. Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym:

 1. Suma:
  499 884
 2. Średnia:
  808
 3. Mediana:
  16
 4. Minimum:
 5. Maksimum:
 6. Odpowiedzi:
  619

M7. Dochody ogółem na 1 mieszkańca w 2013 r.:

 1. Suma:
  518 436 475
 2. Średnia:
  770 337
 3. Mediana:
  2 946
 4. Minimum:
  0
 5. Maksimum:
 6. Odpowiedzi:
  673

M8. Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w 2013 r.:

 1. Suma:
  523 018 607
 2. Średnia:
  785 313
 3. Mediana:
  2 921
 4. Minimum:
  0
 5. Maksimum:
 6. Odpowiedzi:
  666

M9. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego:

 1. Suma:
  5 883
 2. Średnia:
  47
 3. Mediana:
  44
 4. Minimum:
  1
 5. Maksimum:
  415
 6. Odpowiedzi:
  125

M10. Prosimy o wpisanie liczby stron internetowych, którymi administruje gmina/powiat:

 1. Suma:
  2 196
 2. Średnia:
  3
 3. Mediana:
  2
 4. Minimum:
 5. Maksimum:
  300
 6. Odpowiedzi:
  723

O1. Czy istnieje Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych?

 1. 1. Tak:
  471
 2. 2. Nie, ale działania na rzecz osób niepełnosprawnych zostały opisane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych:
  97
 3. 3. Nie, ale działania na rzecz osób niepełnosprawnych zostały opisane w innym dokumencie:
  8
 4. 4. Nie mamy takiego programu, a działania dotyczące osób z niepełnosprawnością nie zostały opisane w żadnym innym dokumencie:
  86

Odpowiedzi: 662

O1.A Jakim dokumentem kieruje się gmina w realizacji działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością?

 1. 1. Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych:
  368
 2. 2. Powiatowym Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych:
  76
 3. 3. Innym dokumentem:
  24
 4. 4. Nie kierujemy się żadnym dokumentem:
  46

Odpowiedzi: 514

O1.B Czy gmina brała udział w tworzeniu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

 1. 1. Tak:
  232
 2. 2. Nie:
  274

Odpowiedzi: 506

O3. Kto brał udział w tworzeniu i konsultowaniu dokumentu (Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

Brał/-a/-y udział w tworzeniu programu
 1. 1. Powiatowa społeczna rada ds. osób niepełnosprawnych:
  68
 2. 2. Organizacje pozarządowe działające w środowisku osób z niepełnosprawnościami:
  75
 3. 3. Organizacje rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych:
  27
 4. 4. Osoby z niepełnosprawnościami:
  41
 5. 5. Samorząd powiatowy:
  98
 6. 6. Samorząd gminny:
  92
 7. 7. Instytucje Pomocy Społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej):
  143
 8. 8. Instytucje Kultury i Sportu:
  25
 9. 9. Powiatowy Urząd Pracy:
  81
 10. 10. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności:
  59
 11. 11. Instytucje Edukacyjne:
  41
 12. 12. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej:
  40
 13. 13. Zakłady Pracy Chronionej:
  6
 14. 14. Zrzeszenia pracodawców:
  4
 15. 15. Spółdzielnie socjalna:
  4
 16. 16. Pracodawcy z otwartego rynku pracy:
  5
 17. 17. Inne instytucje:
  10
Brał/-a/-y udział w konsultacjach dotyczących programu
 1. 1. Powiatowa społeczna rada ds. osób niepełnosprawnych:
  65
 2. 2. Organizacje pozarządowe działające w środowisku osób z niepełnosprawnościami:
  77
 3. 3. Organizacje rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych:
  49
 4. 4. Osoby z niepełnosprawnościami:
  63
 5. 5. Samorząd powiatowy:
  45
 6. 6. Samorząd gminny:
  101
 7. 7. Instytucje Pomocy Społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej):
  117
 8. 8. Instytucje Kultury i Sportu:
  43
 9. 9. Powiatowy Urząd Pracy:
  56
 10. 10. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności:
  50
 11. 11. Instytucje Edukacyjne:
  51
 12. 12. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej:
  47
 13. 13. Zakłady Pracy Chronionej:
  22
 14. 14. Zrzeszenia pracodawców:
  18
 15. 15. Spółdzielnie socjalna:
  18
 16. 16. Pracodawcy z otwartego rynku pracy:
  20
 17. 17. Inne instytucje:
  12

O4. Jakich obszarów dotyczy Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych? (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

 1. 1. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych:
  449
 2. 2. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:
  435
 3. 3. Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:
  358
 4. 4. Rehabilitacja lecznicza:
  289
 5. 5. Dostosowanie i likwidacja barier:
  415
 6. 6. Transport:
  265
 7. 7. Kultura:
  263
 8. 8. Inne:
  147

Odpowiedzi: 486

O5. W jakich dziedzinach gmina/powiat przeprowadził/a ocenę swojej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?

Przestrzeń publiczna w gminie/powiecie (na przykład: ciągi piesze, place, parki, place zabaw, przystanki komunikacji miejskiej itp.)
W jakim stopniu przeprowadzono ocenę?
 1. 1. Planujemy rozpoczęcie takiej oceny w ciągu następnych 12 miesięcy:
  110
 2. 2. W małym stopniu/rozpoczęto ocenę:
  118
 3. 3. W połowie:
  35
 4. 4. W większości:
  80
 5. 5. W pełni:
  10
 6. 6. Nie planujemy takiego działania:
  235

Odpowiedzi: 588

Budynki administrowane przez samorząd (na przykład: urząd, placówki edukacyjne, kulturalne, sportowe, biblioteki, itp. - hole, biura, sale konferencyjne, toalety, pomieszczenia socjalne itp.)
W jakim stopniu przeprowadzono ocenę?
 1. 1. Planujemy rozpoczęcie takiej oceny w ciągu następnych 12 miesięcy:
  94
 2. 2. W małym stopniu/rozpoczęto ocenę:
  124
 3. 3. W połowie:
  51
 4. 4. W większości:
  112
 5. 5. W pełni:
  37
 6. 6. Nie planujemy takiego działania:
  173

Odpowiedzi: 591

System transportu (dostępność komunikacji publicznej i transportu specjalistycznego)
W jakim stopniu przeprowadzono ocenę?
 1. 1. Planujemy rozpoczęcie takiej oceny w ciągu następnych 12 miesięcy:
  73
 2. 2. W małym stopniu/rozpoczęto ocenę:
  88
 3. 3. W połowie:
  34
 4. 4. W większości:
  56
 5. 5. W pełni:
  30
 6. 6. Nie planujemy takiego działania:
  308

Odpowiedzi: 589

System komunikacji personalnej (na przykład głos, wideo, pętla indukcyjna)
W jakim stopniu przeprowadzono ocenę?
 1. 1. Planujemy rozpoczęcie takiej oceny w ciągu następnych 12 miesięcy:
  88
 2. 2. W małym stopniu/rozpoczęto ocenę:
  76
 3. 3. W połowie:
  18
 4. 4. W większości:
  12
 5. 5. W pełni:
  8
 6. 6. Nie planujemy takiego działania:
  372

Odpowiedzi: 574

Strony internetowe (strona startowa urzędu gminy/ powiatu i podstrony związane z obsługą administracyjną mieszkańców)
W jakim stopniu przeprowadzono ocenę?
 1. 1. Planujemy rozpoczęcie takiej oceny w ciągu następnych 12 miesięcy:
  148
 2. 2. W małym stopniu/rozpoczęto ocenę:
  111
 3. 3. W połowie:
  43
 4. 4. W większości:
  75
 5. 5. W pełni:
  56
 6. 6. Nie planujemy takiego działania:
  161

Odpowiedzi: 594

Informacje kierowane do mieszkańców (na przykład ogłoszenia, broszury, raporty, materiały dydaktyczne)
W jakim stopniu przeprowadzono ocenę?
 1. 1. Planujemy rozpoczęcie takiej oceny w ciągu następnych 12 miesięcy:
  87
 2. 2. W małym stopniu/rozpoczęto ocenę:
  126
 3. 3. W połowie:
  31
 4. 4. W większości:
  64
 5. 5. W pełni:
  19
 6. 6. Nie planujemy takiego działania:
  258

Odpowiedzi: 585

O6. Czy w dokonaniu takiej oceny były zaangażowane osoby z niepełnosprawnościami?

Przestrzeń publiczna w gminie/powiecie (na przykład: ciągi piesze, place, parki, place zabaw, przystanki komunikacji miejskiej itp.)
Zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami w proces oceny
 1. 1. Tak, w trakcie całego procesu:
  29
 2. 2. Tak, w ograniczonym stopniu:
  59
 3. 3. Nie:
  47
 4. 4. Brak dostępnych danych na ten temat:
  98

Odpowiedzi: 233

Budynki administrowane przez samorząd (na przykład: urząd, placówki edukacyjne, kulturalne, sportowe, biblioteki, itp. - hole, biura, sale konferencyjne, toalety, pomieszczenia socjalne itp.)
Zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami w proces oceny
 1. 1. Tak, w trakcie całego procesu:
  31
 2. 2. Tak, w ograniczonym stopniu:
  78
 3. 3. Nie:
  87
 4. 4. Brak dostępnych danych na ten temat:
  116

Odpowiedzi: 312

System transportu (dostępność komunikacji publicznej i transportu specjalistycznego)
Zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami w proces oceny
 1. 1. Tak, w trakcie całego procesu:
  27
 2. 2. Tak, w ograniczonym stopniu:
  55
 3. 3. Nie:
  37
 4. 4. Brak dostępnych danych na ten temat:
  79

Odpowiedzi: 198

System komunikacji personalnej (na przykład głos, wideo, pętla indukcyjna)
Zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami w proces oceny
 1. 1. Tak, w trakcie całego procesu:
  12
 2. 2. Tak, w ograniczonym stopniu:
  19
 3. 3. Nie:
  29
 4. 4. Brak dostępnych danych na ten temat:
  48

Odpowiedzi: 108

Strony internetowe (strona startowa urzędu gminy/ powiatu i podstrony związane z obsługą administracyjną mieszkańców)
Zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami w proces oceny
 1. 1. Tak, w trakcie całego procesu:
  22
 2. 2. Tak, w ograniczonym stopniu:
  49
 3. 3. Nie:
  89
 4. 4. Brak dostępnych danych na ten temat:
  106

Odpowiedzi: 266

Informacje kierowane do mieszkańców (na przykład ogłoszenia, broszury, raporty, materiały dydaktyczne)
Zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami w proces oceny
 1. 1. Tak, w trakcie całego procesu:
  21
 2. 2. Tak, w ograniczonym stopniu:
  57
 3. 3. Nie:
  57
 4. 4. Brak dostępnych danych na ten temat:
  91

Odpowiedzi: 226

O7. Czy w dokonanie takiej oceny były zaangażowane organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością?

Przestrzeń publiczna w gminie/powiecie (na przykład: ciągi piesze, place, parki, place zabaw, przystanki komunikacji miejskiej itp.)
Zaangażowanie organizacji pozarządowych w proces oceny
 1. 1. Tak, w trakcie całego procesu:
  33
 2. 2. Tak, w ograniczonym stopniu:
  41
 3. 3. Nie:
  78
 4. 4. Brak dostępnych danych na ten temat:
  82

Odpowiedzi: 234

Budynki administrowane przez samorząd (na przykład: urząd, placówki edukacyjne, kulturalne, sportowe, biblioteki, itp. - hole, biura, sale konferencyjne, toalety, pomieszczenia socjalne itp.)
Zaangażowanie organizacji pozarządowych w proces oceny
 1. 1. Tak, w trakcie całego procesu:
  32
 2. 2. Tak, w ograniczonym stopniu:
  52
 3. 3. Nie:
  123
 4. 4. Brak dostępnych danych na ten temat:
  107

Odpowiedzi: 314

System transportu (dostępność komunikacji publicznej i transportu specjalistycznego)
Zaangażowanie organizacji pozarządowych w proces oceny
 1. 1. Tak, w trakcie całego procesu:
  27
 2. 2. Tak, w ograniczonym stopniu:
  35
 3. 3. Nie:
  68
 4. 4. Brak dostępnych danych na ten temat:
  70

Odpowiedzi: 200

System komunikacji personalnej (na przykład głos, wideo, pętla indukcyjna)
Zaangażowanie organizacji pozarządowych w proces oceny
 1. 1. Tak, w trakcie całego procesu:
  14
 2. 2. Tak, w ograniczonym stopniu:
  18
 3. 3. Nie:
  36
 4. 4. Brak dostępnych danych na ten temat:
  39

Odpowiedzi: 107

Strony internetowe (strona startowa urzędu gminy/ powiatu i podstrony związane z obsługą administracyjną mieszkańców)
Zaangażowanie organizacji pozarządowych w proces oceny
 1. 1. Tak, w trakcie całego procesu:
  20
 2. 2. Tak, w ograniczonym stopniu:
  39
 3. 3. Nie:
  103
 4. 4. Brak dostępnych danych na ten temat:
  103

Odpowiedzi: 265

Informacje kierowane do mieszkańców (na przykład ogłoszenia, broszury, raporty, materiały dydaktyczne)
Zaangażowanie organizacji pozarządowych w proces oceny
 1. 1. Tak, w trakcie całego procesu:
  14
 2. 2. Tak, w ograniczonym stopniu:
  41
 3. 3. Nie:
  80
 4. 4. Brak dostępnych danych na ten temat:
  94

Odpowiedzi: 229

O8. W jakim stopniu urząd usunął braki w dostępności dla osób niepełnosprawnych?

Przestrzeń publiczna w gminie/powiecie (na przykład: ciągi piesze, place, parki, place zabaw, przystanki komunikacji miejskiej itp.)
Usuwanie braków w dostępności
 1. 1. Nie stwierdzono braków podczas oceny:
  4
 2. 2. Braki usunięto w całości:
  8
 3. 3. Braki usunięto w części:
  134
 4. 4. Nie usunięto braków:
  11
 5. 5. Brak dostępnych danych na ten temat:
  74

Odpowiedzi: 231

Budynki administrowane przez samorząd (na przykład: urząd, placówki edukacyjne, kulturalne, sportowe, biblioteki, itp. - hole, biura, sale konferencyjne, toalety, pomieszczenia socjalne itp.)
Usuwanie braków w dostępności
 1. 1. Nie stwierdzono braków podczas oceny:
  10
 2. 2. Braki usunięto w całości:
  25
 3. 3. Braki usunięto w części:
  188
 4. 4. Nie usunięto braków:
  17
 5. 5. Brak dostępnych danych na ten temat:
  73

Odpowiedzi: 313

System transportu (dostępność komunikacji publicznej i transportu specjalistycznego)
Usuwanie braków w dostępności
 1. 1. Nie stwierdzono braków podczas oceny:
  8
 2. 2. Braki usunięto w całości:
  14
 3. 3. Braki usunięto w części:
  88
 4. 4. Nie usunięto braków:
  22
 5. 5. Brak dostępnych danych na ten temat:
  68

Odpowiedzi: 200

System komunikacji personalnej (na przykład głos, wideo, pętla indukcyjna)
Usuwanie braków w dostępności
 1. 1. Nie stwierdzono braków podczas oceny:
  2
 2. 2. Braki usunięto w całości:
  4
 3. 3. Braki usunięto w części:
  36
 4. 4. Nie usunięto braków:
  28
 5. 5. Brak dostępnych danych na ten temat:
  40

Odpowiedzi: 110

Strony internetowe (strona startowa urzędu gminy/ powiatu i podstrony związane z obsługą administracyjną mieszkańców)
Usuwanie braków w dostępności
 1. 1. Nie stwierdzono braków podczas oceny:
  19
 2. 2. Braki usunięto w całości:
  25
 3. 3. Braki usunięto w części:
  123
 4. 4. Nie usunięto braków:
  28
 5. 5. Brak dostępnych danych na ten temat:
  75

Odpowiedzi: 270

Informacje kierowane do mieszkańców (na przykład ogłoszenia, broszury, raporty, materiały dydaktyczne)
Usuwanie braków w dostępności
 1. 1. Nie stwierdzono braków podczas oceny:
  31
 2. 2. Braki usunięto w całości:
  6
 3. 3. Braki usunięto w części:
  89
 4. 4. Nie usunięto braków:
  11
 5. 5. Brak dostępnych danych na ten temat:
  94

Odpowiedzi: 231

O9. W jakich alternatywnych formatach są dostępne informacje zamieszczane w BIP gminy/powiatu? (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

 1. 1. Uproszczony język polski (tekst łatwy w rozumieniu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną):
  137
 2. 2. Nagranie audio:
  48
 3. 3. Nagranie w polskim języku migowym:
  6
 4. 4. Nagranie w systemie językowo-migowym:
  3
 5. 5. Plik tekstowy albo edytowalny pdf:
  355
 6. 6. Tekst w powiększonym lub kontrastowym druku:
  308
 7. 7. Informacje zamieszczone w BIP nie są dostępne w alternatywnych formatach:
  223

Odpowiedzi: 723

O9.A Jak upowszechniane są informacje o możliwości korzystania z informacji w różnych formatach? (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

 1. 1. Są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej:
  321
 2. 2. Są przekazywane organizacjom pozarządowym:
  95
 3. 3. Są propagowane w mediach lokalnych:
  94
 4. 4. Inny sposób:
  49
 5. 5. Informacje te nie są upowszechniane:
  143

Odpowiedzi: 502

O9.B Czy zbierane są informacje o potrzebach osób z niepełnosprawnością w zakresie dostosowania informacji?

 1. 1. Tak:
  124
 2. 2. Nie:
  596

Odpowiedzi: 720

O10. W jakich alternatywnych formatach można uzyskać informacje z BIP na specjalne życzenie osoby z niepełnosprawnością? (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

 1. 1. Uproszczony język polski (tekst łatwy w rozumieniu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną):
  170
 2. 2. Nagranie audio:
  60
 3. 3. Nagranie w polskim języku migowym:
  16
 4. 4. Nagranie w systemie językowo-migowym:
  7
 5. 5. Tekst wypukły w alfabecie Braille’a:
  6
 6. 6. Plik tekstowy albo edytowalny pdf:
  404
 7. 7. Tekst w powiększonym lub kontrastowym druku:
  370
 8. 8. Nie ma możliwości uzyskania informacji w alternatywnych formatach:
  177

Odpowiedzi: 721

O11. Czy strony internetowe urzędu gminy/powiatu zostały zaprojektowane według międzynarodowych standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0?

 1. 1. Tak, w całości:
  87
 2. 2. Tak, częściowo:
  182
 3. 3. Nie, ale jesteśmy obecnie w trakcie prac dostosowujących:
  67
 4. 4. Nie, ale planujemy takie działania w przyszłości:
  311
 5. 5. Nie, nie widzimy takiej potrzeby:
  71

Odpowiedzi: 718

O12. W jaki sposób gmina/powiat zapewnia dostępność swoich usług do potrzeb osób z niepełnosprawnością (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

 1. 1. Strony internetowe urzędu gminy/powiatu zostały zaprojektowane według międzynarodowych standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnością WCAG 2.0:
  206
 2. 2. Gmina/powiat kieruje się dostępnością i użytecznością dla osób z niepełnosprawnościami przy dokonywaniu zakupu towarów i usług:
  96
 3. 3. Urząd gminy/powiatu w ciągu ostatnich dwóch lat prowadził szkolenia dla urzędników dotyczące osób z niepełnosprawnością:
  95
 4. 4. Urząd gminy/powiatu zatrudnia na stałe przynajmniej jedną osobę przeszkoloną do kontaktów z osobami z niepełnosprawnościami, np. w celu asystowania osobie niepełnosprawnej w urzędzie:
  127
 5. 5. Urząd gminy/powiatu współpracuje przynajmniej z jednym tłumaczem języka migowego:
  210

Odpowiedzi: 533

O13. Czy gmina/powiat posiada lokalne regulacje zachęcające urzędy i instytucje gminy/powiatu do udzielania zamówień wyłącznie wykonawcom, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, tam, gdzie rodzaj zamówienia na to pozwala, tj. istnieje wiele podmiotów, które mogłyby zrealizować zamówienie (np. dokonanie oceny dostępności urzędu) oraz do korzystania z tzw. klauzuli społecznej w art. 29 ust. 4 pkt. 1b?

 1. 1. Tak, są takie regulacje:
  19
 2. 2. Nie, nie ma takich regulacji:
  686

Odpowiedzi: 705

O13.A W jakim dokumencie są wpisane te regulacje?

 1. 1. Uchwała:
  9
 2. 2. Inny dokument:
  17

Odpowiedzi: 26

O14. Czy gmina/powiat konsultuje swoje działania z osobami z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności kwestie dostępności co najmniej raz do roku?

 1. 1. Tak, prowadzimy takie konsultacje regularnie:
  75
 2. 2. Tak, choć robimy to rzadziej niż raz do roku:
  203
 3. 3. Nie, nie robimy tego wcale:
  416

Odpowiedzi: 694

E1. Jakim dokumentem kieruje się gmina/powiat w działaniach dotyczących wspierania edukacji włączającej na swoim terenie?

 1. 1. Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych:
  205
 2. 2. Powiatowym Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych:
  105
 3. 3. Innym dokumentem:
  97
 4. 4. Nie kierujemy się żadnym dokumentem:
  343

Odpowiedzi: 750

E1.A Z kim (z jakimi osobami, instytucjami bądź organizacjami) gmina/powiat współpracował/a w trakcie formułowania programu wspierania edukacji włączającej na swoim terenie? (Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

 1. 1. Z osobami z niepełnosprawnością:
  122
 2. 2. Z rodzicami lub opiekunami uczących się dzieci niepełnosprawnych:
  243
 3. 3. Z pracownikami szkół:
  309
 4. 4. Z pracownikami przedszkoli:
  218
 5. 5. Z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni:
  225
 6. 6. Z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób (w tym dzieci i młodzieży) z niepełnosprawnością:
  142
 7. 7. Z Rzecznikiem Uczniów Niepełnosprawnych:
  3
 8. 8. Inne:
  32
 9. 9. Nie prowadziliśmy takich działań:
  350

Odpowiedzi: 711

E1.B Prosimy o wymienienie głównych działań wspierania edukacji włączającej zawartych w dokumencie, którym kieruje się gmina/powiat? (Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

 1. 1. Wyposażenie przedszkoli i szkół w pomoce i technologie wspierające edukację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami:
  295
 2. 2. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry nauczycieli i specjalistów wspierających edukację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami:
  409
 3. 3. Wdrażanie projektów edukacyjnych uwzględniających specjalne potrzeby dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności:
  232
 4. 4. Wdrożenie zintegrowanego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 do 6 lat w zakresie diagnozy, poradnictwa i terapii:
  214
 5. 5. Usuwanie barier architektonicznych i komunikacyjnych w przedszkolach i szkołach:
  359
 6. 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób (w tym dzieci i młodzieży) niepełnosprawnych:
  204
 7. 7. Inne:
  40

Odpowiedzi: 545

E2. Prosimy o wpisanie liczby obiektów edukacyjnych na terenie powiatu/gminy:

Liczba obiektów na terenie powiatu/gminy
Przedszkole
Ogólnodostępna
 1. Suma:
  3 784
 2. Średnia:
  6
 3. Mediana:
  2
 4. Minimum:
  0
 5. Maksimum:
  137
 6. Odpowiedzi:
  675
Integracyjna (w tym oddziały w placówkach ogólnodostępnych)
 1. Suma:
  308
 2. Średnia:
  1
 3. Mediana:
  0
 4. Minimum:
  0
 5. Maksimum:
  13
 6. Odpowiedzi:
  483
Specjalna
 1. Suma:
  114
 2. Średnia:
  0
 3. Mediana:
  0
 4. Minimum:
  0
 5. Maksimum:
  11
 6. Odpowiedzi:
  479
Szkoła podstawowa
Ogólnodostępna
 1. Suma:
  3 771
 2. Średnia:
  6
 3. Mediana:
  4
 4. Minimum:
  0
 5. Maksimum:
  98
 6. Odpowiedzi:
  669
Integracyjna (w tym oddziały w placówkach ogólnodostępnych)
 1. Suma:
  436
 2. Średnia:
  1
 3. Mediana:
  0
 4. Minimum:
  0
 5. Maksimum:
  20
 6. Odpowiedzi:
  494
Specjalna
 1. Suma:
  327
 2. Średnia:
  1
 3. Mediana:
  0
 4. Minimum:
  0
 5. Maksimum:
  14
 6. Odpowiedzi:
  516
Gimnazjum
Ogólnodostępna
 1. Suma:
  2 076
 2. Średnia:
  3
 3. Mediana:
  2
 4. Minimum:
  0
 5. Maksimum:
  50
 6. Odpowiedzi:
  687
Integracyjna (w tym oddziały w placówkach ogólnodostępnych)
 1. Suma:
  241
 2. Średnia:
  0
 3. Mediana:
  0
 4. Minimum:
  0
 5. Maksimum:
  11
 6. Odpowiedzi:
  483
Specjalna
 1. Suma:
  339
 2. Średnia:
  1
 3. Mediana:
  0
 4. Minimum:
  0
 5. Maksimum:
  16
 6. Odpowiedzi:
  517
Szkoła ponadgimnazjalna
Ogólnodostępna
 1. Suma:
  1 922
 2. Średnia:
  3
 3. Mediana:
  1
 4. Minimum:
  0
 5. Maksimum:
  85
 6. Odpowiedzi:
  606
Integracyjna (w tym oddziały w placówkach ogólnodostępnych)
 1. Suma:
  94
 2. Średnia:
  0
 3. Mediana:
  0
 4. Minimum:
  0
 5. Maksimum:
  10
 6. Odpowiedzi:
  468
Specjalna
 1. Suma:
  326
 2. Średnia:
  1
 3. Mediana:
  0
 4. Minimum:
  0
 5. Maksimum:
  25
 6. Odpowiedzi:
  521