Wersja tekstowa Raportu z badania realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wśród sądów i prokuratór

Ankietę wypełniło dotąd 121 / 414 sądów (zapisanych jest 8 szkiców) oraz 81 / 374 prokuratur (zapisanych jest 7 szkiców).

M1 Ankieta wypełniana przez:

 1. Sąd
  121
  1. Rejonowy
   92
  1. Okręgowy
   22
  1. Apelacyjny
   6
 1. Prokuratura
  81
  1. Rejonowa
   58
  1. Okręgowa
   20
  1. Apelacyjna
   3

O1 W jakich alternatywnych formatach są dostępne informacje zamieszczane w BIP sądu/prokuratury? (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

 1. Uproszczony język polski (tekst łatwy w rozumieniu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną)
  30
 1. Nagranie audio
  2
 1. Nagranie w polskim języku migowym
  0
 1. Nagranie w systemie językowo-migowym
  2
 1. Plik tekstowy, albo edytowalny pdf
  63
 1. Tekst w powiększonym lub kontrastowym druku
  92
 1. Informacje zamieszczone w BIP nie są dostępne w alternatywnych formatach
  47

O2.A A Jak upowszechniane są informacje o możliwości korzystania z informacji w różnych formatach? (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

 1. Są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej
  74
 1. Są przekazywane organizacjom pozarządowym
  4
 1. Są propagowane w mediach lokalnych
  7
 1. Inny sposób
  7
 1. Informacje te nie są upowszechniane
  45
Inne:
 1. Strona www sądu
 2. na stronie internetowej zaznaczony jest wybór wielkości czcionki
 3. na stronie internetowej prokuratury www.zielona-gora.po.gov.pl , która m.in. przekierowuje na BIP jest informacja o możliwość powiększania czcionki , pliki są w różnych formatach. Strona zdobywała nagrody (I miejsce , wyróżnienie ) jako przyjazna dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe
 4. .
 5. Umieszczane są na tablicach ogłoszeń w jednostkach prokuratury
 6. informacje przekazywane przez pracowników sądu
 7. Tablica ogłoszeń

O2.B Czy zbierane są informacje o potrzebach osób z niepełnosprawnością w zakresie dostosowania informacji?

 1. Tak
  10
 1. Nie
  161
Inne:
 1. ankieta internetowa satysfakcji interesantów
 2. ANKIETA DOT. OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA
 3. Istnieje możliwość wskazania potrzeb na dostępnych ankietach satysfakcji.
 4. ANKIETA
 5. organizowane są staże urzędnicze dla osób z niepełnosprawnością
 6. Każdorazowy fakt obsługi osoby z niepełnosprawnością zgłaszany jest do oddziału administracyjnego i podejmowane są dalsze czynności stosownie do potrzeb (np. oprowadzenie osoby niewidomej, kntakt z pracownikiem znającym podstawy języka migowego)
 7. W każdym przypadku indywidualnie.
 8. poprzez kontakt pracowników z interesantami
 9. Ankiety, opinie przesyłane na adres e-mail Biura Obsługi Interesantów

O.3 W jakich alternatywnych formatach można uzyskać informacje z BIP na specjalne życzenie osoby z niepełnosprawnością? (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

 1. Uproszczony język polski (tekst łatwy w rozumieniu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną)
  35
 1. Nagranie audio
  13
 1. Nagranie w polskim języku migowym
  7
 1. Nagranie w systemie językowo-migowym
  5
 1. Tekst wypukły w alfabecie Braille'a
  7
 1. Plik tekstowy, albo edytowalny pdf
  85
 1. Tekst w powiększonym lub kontrastowym druku
  96
 1. Nie ma możliwości uzyskania informacji w alternatywnych formatach
  44

O.4 Czy strony internetowe sądu/prokuratury zostały zaprojektowane według międzynarodowych standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0?

 1. Tak, w całości
  9
 1. Tak, częściowo
  37
 1. Nie, ale jesteśmy obecnie w trakcie prac dostosowujących
  26
 1. Nie, ale planujemy takie działania w przyszłości
  74
 1. Nie, nie widzimy takiej potrzeby
  23

O.5 W jaki sposób sąd/prokuratura zapewnia dostępność swoich działań dla osób z niepełnosprawnością (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

 1. W ciągu ostatnich dwóch lat prowadzono szkolenia dla pracowników dotyczące osób z niepełnosprawnością
  23
 2. O.5.1.1 Czego dotyczyły te szkolenia? (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

  1. Praw osób z niepełnosprawnością oraz przepisów dotyczących niedyskryminacji
   5
  1. Obsługi osób z niepełnosprawnością i ich specjalnych potrzeb
   10
  1. Inne tematy
   14
 1. W sądzie/prokuraturze na stałe zatrudniona jest przynajmniej jedna osoba przeszkolona do kontaktów z osobami z niepełnosprawnościami, np. w celu pomocy tym osobom w sprawach administracyjnych
  45
 2. O.5.3.1 Jaka jest dostępność usług tego tłumacza? (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

  1. Jest dostępny wyłącznie w trakcie prowadzenia czynności przygotowawczych/procesowych
   31
  1. Jest dostępny we wszystkich godzinach pracy sądu/prokuratury
   8
  1. Jest dostępny w wybranych godzinach pracy sądu/prokuratury
   1
  1. Jest dostępny na żądanie, po wcześniejszym umówieniu
   69
  1. Jest dostępny on-line (np. za pomocą videofonu)
   0

  O.5.3.2 W jakim języku komunikuje się ten tłumacz? (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

  1. Polski język migowy (PJM)
   27
  1. System językowo-migowy (SJM)
   10
  1. Brak dostępnych danych na ten temat
   68
 1. Sąd/prokuratura współpracuje przynajmniej z jednym tłumaczem języka migowego
  97
 1. Sąd/prokuratura nie współpracuje z tłumaczem języka migowego
  6

P1 Czy wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w sądzie/prokuraturze jest równy, bądź wyższy niż 6 %? definicja do pytania głównego- wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

 1. Tak
  19
 1. Nie
  143

P2 Jakie są przyczyny tego, że wskaźnik jest niższy? (Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi)

 1. Brak miejsc pracy dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  24
 1. Bariery architektoniczne utrudniające dostęp do budynku
  19
 1. Brak wolnych etatów
  130
 1. Inne
  41
Jakie:
 1. brak kandydatów do pracy z niepełnosprawnością zgłaszających się na konkurs
 2. brak zgłoszeń takich osób do rekrutacji w formie konkursu
 3. Na ogłąszana konkursy na wolne stanowiska nie zgłaszają się osoby niepełnopsrawne mimo zaproszenia ich do udziału.
 4. BRAK ZAINTERESOWANIA KANDYDATÓW
 5. brak zgłoszeń osób niepełnosprawnych na konkursy w przypadku wolnych etatów.
 6. brak zainteresowania pracą przez osoby z niepełnosprawnościami
 7. rekrutacja- konkurs, nie zgłaszają się osoby niepełnosprawne, wybór kandydatów nie zależy od kryterium niepełnosprawności
 8. Brak alikantów przy konkursach na zatrudnienie.
 9. zatrudnianie praconików leży w gestii prokuratury okręgowej
 10. pytanie nie powinno zostać postawione w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pyt. P1
 11. Inne
 12. brak odpowiednich regulacji prawnych do preferencyjnego zatrudniania osób niepełnosprawnych w drodze konkursu
 13. brak tego typu kandydatów do podjęcia pracy
 14. nie wiem brak danych
 15. osoby zatrudnione nie posiadają orzeczeń o niepełnosprawności
 16. Brak osób chętnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności na wolne stanowiska pracy
 17. brak zgłoszeń na konkursy osób ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności
 18. Charakter pracy - protokołowanie, współpraca z sędziami w zakresie rozpoznawanych spraw.
 19. niewielka fluktuacja
 20. brak zgłoszeń osób niepełnosprawnch do ogłaszanych konkursów na wolne stanowiska w Sądzie
 21. Brak aplikacji osób niepełnosprawnych do przeprowadzanych przez Sąd konkursów
 22. brak kandydatów
 23. Brak zgłoszeń ze strony osób niepełnosprawnej przy naborze
 24. brak kandydatów z niepełnosprawnościami na wolne stanowiska pracy
 25. brak aplikacji osób z niepłnosprawnością na konkursach
 26. brak chętnych
 27. procedury konkursowe poprzedzające zatrudnienie; brak kandydatów przystępujących do konkursu, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
 28. procedury konkursowe
 29. W przypadku ankietowanej jednostki Prokuratury nie zaobserwowano i nie odnotowano zainteresowania zatrudnieniem przez osoby niepełnosprawne.
 30. nie zgłaszają się takie osoby
 31. charakter wykonywanej w sądzie pracy
 32. brak aplikacji od osób niepełnosprawnych
 33. przy ogłaszaniu konkursów na wolne stanowiska bardzo rzadko zainteresowane są nimi osoby niepełnosprawne
 34. wskaźnik jest wyższy
 35. W oragizowanych konkursach na wolne stanowisko urzędnicze brak aplikacji od osób niepełnosprawnych
 36. wskaźnik jest wyższy niż 6 %
 37. konieczne procedury zatrudnienia ograniczające nie preferujące zatrudnienie osób z niepełnosprawnością
 38. BRAK KANDYDATÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PRZY PROWADZONYCH NABORACH (KONKURSACH)
 39. wskaźnik zatrudnienia wynosi 6%
 40. Wskaźnik w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. jest wyższy niz 6%
 41. brak ofert ze strony niepełnosprawnych w trakcie przeprowadzanych zgodnie z przepisami prawa naborów na wolne stanowiska;

P3 Czy w sądzie/prokuraturze podjęto specjalne działania usprawniające wykonywanie pracy przez już zatrudnione osoby z niepełnosprawnością ?

 1. Tak
  50
 1. Nie
  114

P4 Jeżeli tak, to na czym te działania usprawniające polegały? Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi tak lub nie przy każdym podpunkcie.

P4.1 Przystosowanie stanowiska pracy

 1. Tak
  40
 1. Nie
  10

P4.2 Przystosowany czas pracy (np. odmienny system lub rozkład czasu pracy)

 1. Tak
  43
 1. Nie
  7

P4.3 Przystosowane zadań i wykonywanych obowiązków

 1. Tak
  37
 1. Nie
  13

P4.4 Możliwość telepracy

 1. Tak
  1
 1. Nie
  49

P4.5 Przystosowania we wspólnych pomieszczeniach

 1. Tak
  23
 1. Nie
  27

P4.6 Przystosowanie wspólnego systemu komputerowego w pracy

 1. Tak
  13
 1. Nie
  37

P4.7 Zatrudnienie wspomagane (trener pracy)

 1. Tak
  1
 1. Nie
  49

P4.8 Osoba wspierająca

 1. Tak
  6
 1. Nie
  44

P4.9 Inny sposób przystosowania

 1. Tak
  6
 1. Nie
  44
Jakie:
 1. Winda dla niepełnosprawnych.
 2. podjazdy, windy, sanitariaty
 3. ccc
 4. rozwiązania architektoniczne np. winda dostępna zaraz po wejściu do budynku przez wejście przeznaczone dla osób niepełnosprawnych , podjazdy, odpowiednie fotele dla pracowników z niepełnosprawnością
 5. likwidacja barier architektonicznych
 6. na życzenie pracownika będącego osobą niepełnosprawną wyposażenie stanowiska w dodatkowe elementy podnoszące komfort pracy;
 7. zmiana pomieszczenia pracy - przenesienie na parter

P5 Czy w sądzie prokuraturze istnieje dostępny dla osób z różnymi niepełnosprawnościami wewnętrzny obieg dokumentów między pracownikami?

 1. Tak
  27
 1. Nie
  137

D1 W ilu budynkach sąd/prokuratura prowadzi działalność? Prosimy o wpisanie liczby budynków

 1. Najwyższa:
  14
 2. Średnia:
  2.1
 3. Najniższa:
  1

D2 W ilu budynkach, spośród wymienionych powyżej, przeprowadzono audyt pod kątem dostępności architektonicznej? Prosimy o wpisanie liczby budynków.

 1. Brak dostępnych danych na ten temat
  129
 1. Są dostępne dane na ten temat
  0

D3 Czy w budżecie sądu/prokuratury przeznaczone są środki ukierunkowane na poprawę ogólnej dostępności budynków administrowanych przez sąd/prokuraturę dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?

 1. Tak
  18
 1. Nie
  129

D4 Prosimy o podanie, jaka kwota w budżecie została przeznaczona na ten cel?

D4.1 2014

 1. Najwyższa:
  20000
 2. Średnia:
  4006.64
 3. Najniższa:
  0

D4.2 2015

 1. Najwyższa:
  30000
 2. Średnia:
  8900
 3. Najniższa:
  0

D5 Ile jest wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych przed budynkiem sądu/prokuratury?

 1. Nie jest prowadzona ewidencja miejsc postojowych
  106
 1. Jest prowadzona ewidencja miejsc postojowych
  43

D5.1 Ogólna liczba miejsc postojowych:

 1. Najwyższa:
  460
 2. Średnia:
  47.12
 3. Najniższa:
  2

D5.2 Liczba miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością:

 1. Najwyższa:
  6
 2. Średnia:
  2
 3. Najniższa:
  0

D6 Jaka jest odległość od punktu przyjazdu do wejścia do budynku, z którego może skorzystać osoba poruszająca się na wózku?

 1. 10 m albo mniej
  76
 1. więcej niż 10 m i mniej lub w przybliżeniu 25 m
  54
 1. więcej niż 25 m
  18

D7 Jaka jest odległość od miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami do wejścia do budynku, z którego może skorzystać osoba poruszająca się na wózku?

 1. 10 m albo mniej
  66
 1. więcej niż 10 m i mniej lub w przybliżeniu 25 m
  52
 1. więcej niż 25 m i mniej lub w przybliżeniu 50 m
  11
 1. brak w pobliżu miejsca oznaczonego jako parking dla osób z niepełnosprawnościami
  19

D8 Czy główne wejście do budynku jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością?

 1. Tak, główne wejście jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością
  97
 1. Nie, główne wejście nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością
  51
  1. Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku innym wejściem
   30
  1. Do budynku nie ma wejścia dostępnego dla osób z niepełnosprawnością
   20

D9 Czy wejście do budynku, które jest przeznaczone do użytku przez osoby niepełnosprawne spełnia poniższe warunki? Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi tak lub nie przy każdym punkcie.

D9.1 Jest twarda równa powierzchnia, bez progów (wyższych niż 2 cm)

 1. Tak
  110
 1. Nie
  38

D9.2 Brak stopni, schodów i stromych nachyleń (powyżej 5%)

 1. Tak
  94
 1. Nie
  55

D9.3 Są oznaczenia fakturowe i kolorystyczne dla osób z dysfunkcjami wzroku

 1. Tak
  12
 1. Nie
  137

D9.4 Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie aktywowane są fotokomórką lub przyciskiem

 1. Tak
  21
 1. Nie
  127

D9.5 Jest twarda powierzchnia o minimalnych wymiarach 1,7m x 1,7m

 1. Tak
  115
 1. Nie
  34

D9.6 Dostępna jest pochylnia o spadku max 6 %

 1. Tak
  62
 1. Nie
  86

D9.7 Dostępny jest podjazd lub zastosowano rozkładane pochylnie

 1. Tak
  80
 1. Nie
  68

D9.8 Dostępna jest winda o powierzchni o minimalnych wymiarach 1,2m x1,7m

 1. Tak
  66
 1. Nie
  83

D9.9 Dostępne są podnośniki przyschodowe

 1. Tak
  22
 1. Nie
  127

D9.10 Znajduje się informacja o tłumaczu języka migowego dla osób niesłyszących (piktogram)

 1. Tak
  16
 1. Nie
  132

D9.11 Oznaczenia, symbole i znaki są zaprojektowane w taki sposób, aby były łatwe do zauważenia i czytelne

 1. Tak
  84
 1. Nie
  63

D.10 Jakie rodzaje udogodnień dla osób z niepełnoprawnością istnieją wewnątrz budynku (dojście do szatni, kas, toalet oraz sal sądowych/pomieszczeń, w których odbywają się przesłuchania)? Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi tak/nie przy każdym punkcie.

D10.1 Twarda równa powierzchnia

 1. Tak
  119
 1. Częściowo
  24
 1. Nie
  5

D10.2 Brak stopni, schodów i stromych nachyleń (powyżej 5%)

 1. Tak
  43
 1. Częściowo
  56
 1. Nie
  49

D10.3 Oznaczenia fakturowe i kolorystyczne dla osób z uszkodzeniem wzroku

 1. Tak
  3
 1. Częściowo
  15
 1. Nie
  130

D10.4 Oznaczenia piktogramami i kierunkowskazami

 1. Tak
  42
 1. Częściowo
  35
 1. Nie
  71

D10.5 Progi nie wyższe niż 2 cm/ścięte

 1. Tak
  71
 1. Częściowo
  33
 1. Nie
  44

D10.6 Podnośniki przychodowe, schodołazy lub rozkładane pochylnie

 1. Tak
  26
 1. Częściowo
  11
 1. Nie
  111

D10.7 Pochylnie o spadku nie większym niż 6%

 1. Tak
  27
 1. Częściowo
  15
 1. Nie
  106

D10.8 Korytarze w urzędzie mają szerokość min. 1,2 m nie dotyczy to przewężeń do min. 0,9m na maksymalnej długości 0,5 m

 1. Tak
  126
 1. Częściowo
  16
 1. Nie
  6

D10.9 Toaleta z powierzchnią manewrową o minimalnych wymiarach 1,5m x 1,5m oraz 0,9 m wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej

 1. Tak
  100
 1. Nie
  48

D10.10 Toaleta wyposażona: w pochwyty po obu stronach toalety i umywalki, w umywalkę niskosyfonową, w baterię umywalkową automatyczną lub z przedłużonym uchwytem, lustro zamocowane na wysokości min. 1,2 m lub uchylne, instalację alarmową.

 1. Tak
  82
 1. Nie
  66

D10.11 Toaleta przystosowana ogólnodostępna

 1. Tak
  92
 1. Nie
  56

D10.12 Toaleta przystosowana tylko na klucz (do pobrania w innej części budynku)

 1. Tak
  22
 1. Nie
  126

D10.13 Wejścia do pomieszczeń wewnątrz budynku mają szerokość min. 90 cm (wartość mierzona jest przy otwartym skrzydle drzwiowym)

 1. Tak
  107
 1. Częściowo
  29
 1. Nie
  12

D10.14 Inne udogodnienia

Jakie:
 1. Winda dla niepełnosprawnych.
 2. podjazdy, windy, sanitariaty
 3. ccc
 4. rozwiązania architektoniczne np. winda dostępna zaraz po wejściu do budynku przez wejście przeznaczone dla osób niepełnosprawnych , podjazdy, odpowiednie fotele dla pracowników z niepełnosprawnością
 5. likwidacja barier architektonicznych
 6. na życzenie pracownika będącego osobą niepełnosprawną wyposażenie stanowiska w dodatkowe elementy podnoszące komfort pracy;
 7. zmiana pomieszczenia pracy - przenesienie na parter

D11 Czy stanowiska kas są dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach (obniżona lada do wysokości max. 80 cm)?

 1. Tak wszystkie
  16
 1. Tak, ale tylko niektóre stanowiska wyznaczone do obsługi osób na wózkach
  6
 1. Tak, ale jest wyznaczone tylko jedno stanowisko z obniżoną ladą
  3
 1. Nie ma stanowiska z obniżoną ladą.
  122

D12 W jaki sposób pomieszczenia w głównym budynku sądu/prokuratury (hole, biura, korytarze, toalety) są przystosowane do użytku osób z uszkodzeniem wzroku? Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi przy każdym punkcie.

D12.1 Duże szklane powierzchnie, które można łatwo pomylić z drzwiami są wyraźnie oznaczone np. kontrastową naklejką

 1. Tak
  31
 1. Częściowo
  20
 1. Nie
  38
 1. Nie dotyczy
  60

D12.2 Na przyciskach windy znajdują się oznakowania dotykowe (pismem Braille'a i/lub wypukłym)

 1. Tak
  47
 1. Częściowo
  2
 1. Nie
  50
 1. Nie dotyczy
  50

D12.3 W windach zastosowano komunikaty głosowe

 1. Tak
  27
 1. Częściowo
  7
 1. Nie
  63
 1. Nie dotyczy
  51

D12.4 Przed wejściem do pomieszczeń (m.in. toalety, biura obsługi mieszkańców itd.) znajdują się dotykowe oznaczenia (pismem Braille'a i/lub wypukłym)

 1. Tak
  0
 1. Częściowo
  2
 1. Nie
  138
 1. Nie dotyczy
  9

D12.5 Schody posiadają kontrastowe oznaczenia (tzn. wysoki kontrast na najwyższych oraz najniższych stopniach)

 1. Tak
  6
 1. Częściowo
  10
 1. Nie
  121
 1. Nie dotyczy
  12

D12.6 Schody posiadają poręcze wysunięte poza pierwszy i ostatni stopień o min. 30 cm

 1. Tak
  33
 1. Częściowo
  16
 1. Nie
  91
 1. Nie dotyczy
  8

D12.7 Oznaczenia, symbole i znaki są zaprojektowane w taki sposób, aby były łatwe do zauważenia i czytelne

 1. Tak
  61
 1. Częściowo
  39
 1. Nie
  41
 1. Nie dotyczy
  8

D12.8 Zastosowano inne udogodnienia

 1. Tak
  4
 1. Nie
  144

D12.8.1 Proszę wymienić jakie (np. dotykowe plany budynku, oznaczenia kierunkowe na poręczach, informacja dźwiękowa naprowadzająca na wejścia do pomieszczeń itp.)

 1. 4

D13 Czy w budynku sądu/prokuratury znajduje się sprzęt pozwalający na zdalne tłumaczenie na język migowy? (np. videotłumacz)

 1. Tak
  11
 1. Nie
  138

D14 Czy personel sądu/prokuratury jest przeszkolony w zakresie używania sprzętu do zdalnego tłumaczenia na język migowy?

 1. Tak, wszyscy pracownicy
  1
 1. Tak, przynajmniej kilkoro pracowników
  9
 1. Tak, tylko jedna osoba
  0
 1. Nie
  1

D15 Czy w budynku sądu/prokuratury znajduje sie sprzęt wspomagający słuch (pętle induktofoniczne)?

 1. Tak, w przynajmniej kilku pomieszczeniach
  2
 1. Tak, w jednym pomieszczeniu
  0
 1. Nie
  146

D16 Czy personel sądu/prokuratury jest przeszkolony w zakresie używania sprzętu wspomagającego słuch?

 1. Tak, wszyscy pracownicy
  0
 1. Tak, przynajmniej kilkoro pracowników
  0
 1. Tak, tylko jedna osoba
  0
 1. Nie
  1

D17 Czy w sądzie/prokuraturze dostępny jest tłumacz języka migowego (w sprawach administracyjnych poza realizacją czynności przygotowawczych/procesowych)?

 1. Tak, jest dostępny we wszystkich godzinach pracy urzędu
  8
 1. Tak, jest dostępny w wybranych godzinach pracy urzędu
  1
 1. Tak, jest dostępny na żądanie, po wcześniejszym umówieniu
  39
 1. Nie
  100

D18 Czy osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy w formie uwzględniającej ich specjalne potrzeby? Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi.

 1. Istnieje możliwość odczytania akt przez pracownika sądu
  101
 1. Możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego
  49
 1. Inne
  7
 1. Udostępnianie akt osobom z niepełnosprawnościami odbywa się na takich samych zasadach, jak wobec innych osób bez uwzględniania specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
  43
Inne:
 1. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mają mozliwość zapoznania się z aktami sprawy w miejscu dla nich dogodnym i dostępnym
 2. Pracownicy Biura Obsługi Interesantów dokładaja wszelkich starań, aby interesanci z niepełnosprawnościami zapoznawali się z aktami spraw w sposób możliwie dla nich najdogodniejszy. Istnieje możliwość stworzenia na Czytelni akt większej przestrzeni umożliwiającej interesantom podjechanie do stołu wózkiem inwalidzkim. Pracownicy BOI podchodzą do interesantów z niepełnosprawnościami każdorazowo w sposób indywidualny.
 3. w innym miejscu niż czytelnia, pomoc w odczytaniu
 4. udzielana jest wszelka pomoc dla sprawnego zapoznawania się z aktami przez osobę niepełnosprawną
 5. osoba niepełnosprawna może skorzystać z pomocy osoby zaufanej
 6. jest osoba znająca język migowy, ale nie jest tłumaczem
 7. słuchawki dla słabosłyszących